Právo cez zážitky
Súbor vzdelávacích textov pre vzdelávateľky a vzdelávateľov
Táto časť stránky bola vydaná ako súčasť projektu Právo cez zážitky: interaktívny a participatívny sociálnoprávny tréningový kurz pre vzdelávateľky a vzdelávateľov nápravnovýchovných zariadení, finančne podporeného Európskym spoločenstvom v rámci programu Socrates, podprogram Grundtvig Action 1.
Zodpovednosť za tento produkt nesú výlučne autorky a autori a ostatné držiteľky a držitelia autorských práv. Európska komisia nezodpovedá za použitie informácií v ňom obsiahnutých.